Resinsje De 13 fan Obbe Sjutsje

geplaatst in: Geen categorie | 3

Skiednisboek, dokumintêre, roman Dizze sekuer opmakke famyljehistoarje hâldt it midden tusken in skiednisboek, in dokumintêre en in roman. De ferhalen oer de minsken, de tiid en it deistich boere- en katolike libben fan ‘e Postma’s fan De Tempel yn ‘e … Vervolgd

Presintaasje Maia en har freonen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op tongersdeimiddei 22 april waard yn de bibleteek fan Snits it berneboek Maia en har freonen presintearre. It is skreaun troch de Oekraynske skriuwster Larysa Denysova en de yllustraasjes binne fan Masha Foya, ek út Oekraïne. It boek is makke … Vervolgd

Debútbondel Erik Betten goed ûntfongen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 1 oktober 2021 waard yn Ljouwert de earste Fryske dichtbondel fan Erik Betten publisearre: Palimpsest. Underwilens binne de earste reaksjes op de publikaasje fan dizze debútbondel ferskynd. En dat sjocht der net min út. Yn it Friesch Dagblad stie yn de wike … Vervolgd

Trije boeken yn ien moanne tiid

geplaatst in: Geen categorie | 0

Utjouwerij deRyp is der wakker grutsk op dat binnen ien moanne tiid trije, ek noch gehiel ûngelikense boeken fan dizze lytse újouwerij ferskynd binne. Begjin septimber wie dat de ferhalebondel Hiemhûn en oare ferhalen fan Ytsje Hettinga, ein septimber folge … Vervolgd

Nij stripalbum Kloris & Ko

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 29 september ferskynt ut derde stripalbum fan Kloris & Ko. Tekenaar Theo Jaasma het der hard an werkt om der weer wat moois fan te maken. Drie jaar na ut ferskinen fan “Op hite koalen” leit der straks un … Vervolgd

Presintaasje ferhalebondel Ytsje Hettinga

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 3 septimber presintearret Utjouwerij DeRyp yn Koudum de nije ferhalebondel fan Ytsje Hettinga: Hiemhûn en oare ferhalen. Hiemhûn is in bondel fan Ytsje Hettinga mei koarte ferhalen dy’t har net allinne op it hiem ôfspylje. De skriuwster nimt jin … Vervolgd

Nijsbrief nr 2

geplaatst in: Geen categorie | 0

Ein april ferskynde Nijsbrief nr 2 fan Utjouwerij DeRyp. Dêryn wurdt koart weromsjoen nei it slagge útbringen fan ús publikaasjes oer boer/skilder yn It Heidenskip Marten Groenhof yn oktober 2020. Mar foaral sjogge we út nei de publikaasjes dy’t yn … Vervolgd

Nij: mapke kaarten fan Marten Groenhof

geplaatst in: Geen categorie | 0

Neist it boek Marten Groenhof, boer/skilder yn It Heidenskip en it sketsboek fan Groenhof De Krúspôllen binne der no ek prachtige kaarten te keap fan skilderijen fan Marten Groenhof. Utjouwerij DeRyp hat yn ‘e mande mei Warkums Erfskip in mapke … Vervolgd

Mooi omtinken foar ‘Marten Groenhof’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op syn blog ‘ Kunst-stukjes ‘ hat Jurjen K. van der Hoek , freelance sjoernalist en projektmanager by Museum Belvédère, in loovjend stik skreaun oer ús meast resinte útjefte Marten Groenhof, boer/skilder yn It Heidenskip. “Het is al met al een prachtig … Vervolgd

Ien jier Utjouwerij DeRyp

geplaatst in: Geen categorie | 0

Utjouwerij DeRyp bestiet no ien jier. Op 8 jannewaris 2020 waard de Stchting Útjouwerij DeRyp ynskreaun by de Kamer van Koophandel. Útjouwerij DeRyp is fuortkommen út de Gerben Rypma Stifting fan Blauhús, dy’t as doel hat om namme en wurk … Vervolgd

Presintaasje Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op 11 desimber presintearret útjouwerij DeRyp in boek oer Marten Groenhof (1925-1978) fan It Heidenskip, nammentlik Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip. Marten Groenhof hat yn syn wurksume libben boer west, mar hat ek in hiel soad skildere.  Groenhof wie autodidakt en hie in soad each foar de omjouwing … Vervolgd

In besteklike boekpresintaasje yn Froubuorren

geplaatst in: Geen categorie | 0

Mei tritich belangstellenden siet de seal van het hagelnije doarpshûs oan de Waling Dykstrastraat yn Froubuorren (‘MFC Froubuurt’) ‘fol’. Mear mochten der fanwegen de koroanamaatregels net yn op freedtemiddei 20 novimber om de presintaasje by te wenjen fan twa boeken, … Vervolgd

Presintaasje dichtbondel en blomlêzing

geplaatst in: Geen categorie | 1

Abe de Vries is in produktyf skriuwer en sa kin Utjouwery DeRyp twa boeken tagelyk presintearje dêr’t dizze skriuwer by belutsen is. De earste is De Vries syn tsiende dichtbondel, Blaumelly, en de oare is in blomlêzing mei ferhalen dy’t … Vervolgd

Presintaasje stripboek oer Blauhûs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sneon 12 septimber de moarns om 10.00 oere wurdt yn ’e Sint Fitustsjerke fan Blauhús it Frysktalich histoarysk stripboek It Blauwe Hûs fan tekener Skelte Braaksma presintearre. De strip fertelt de skiednis fan it doarp Blauhús oan ’e hân fan twa personaazjes … Vervolgd

Presentatie strip oer Blauwhuis

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op zaterdag 12 september ‘s morgens 10 uur wordt in de Sint-Vituskerk van Blauwhuis het Friestalig historisch stripboek It Blauwe Hûs van tekenaar Skelte Braaksma gepresenteerd. De strip vertelt de geschiedenis van het dorp Blauhûs aan de hand van twee … Vervolgd