Wolkom by Utjouwerij DeRyp

Yn it begjin fan 2023 ha wy ôfskied nimme moatten fan de foarsitter fan de Stichting Utjouwerij DeRyp. Mar hy wie foar Utjouwerij DeRyp sa folle mear as allinnich foarsitter.

Utjouwerij DeRyp leit him ta op it útjaan fan literatuer (proaza en poëzij), berneliteratuer, (regionale) skiednis, muzyk en byldzjende keunst. De foarkar giet út nei publikaasjes dy ’t yn it Frysk skreaun of nei it Frysk oerset binne, mar twatalige publikaasjes sille ek omtinken krije kinne. Om mei kreaze publikaasjes foar it ljocht te kommen wurkje wy gear mei grafyske ûntwerpers. Benammen jong talint wolle wy de mooglikheid biede om bûten it eigen skaad stean te gean.

Útjouwerij DeRyp is in stifting dy’t fuortkommen is út de Gerben Rypma Stifting fan Blauhús, dy’t as doel hie om al de kreative eigenskippen fan de skilder/dichter en boere-arbeider Gerben Rypma boppe wetter te hâlden. Nei it útjaan fan in biografy oer Gerben Rypma troch Eeltsje Hettinga hat dy stifting him ek dwaande holden mei it útjaan fan oare boeken. Dat útjouwerijpart fan de Gerben Rypma Stifting is begjin jannewaris 2020 fuortset troch de nije stifting DeRyp.

Nijste útjefte:

In sjongbondel, gearstald troch Hindrik van der Meer dêr’t er eigen en oarmans wurk yn opnaam mei sawol tekst as muzyknotaasje. 136 lieten, foar it grutste part mearstemmig, mar ek ienstimmige lieten mei akkoardoantsjutting, in stikmannich kanons en in pear lieten foar bern. Mei-inoar foarmje de lieten in dichterlik priuwke út de rike Fryske literatuer. Illustrearre mei foto’s fan skilderijen fan Fryske skilders.