Wolkom by Utjouwerij DeRyp

Utjouwerij DeRyp leit him ta op it útjaan fan literatuer (proaza en poëzij), berneliteratuer, (regionale) skiednis, muzyk en byldzjende keunst. De foarkar giet út nei publikaasjes dy ’t yn it Frysk skreaun of nei it Frysk oerset binne, mar twatalige publikaasjes sille ek omtinken krije kinne. Om mei kreaze publikaasjes foar it ljocht te kommen wurkje wy gear mei grafyske ûntwerpers. Benammen jong talint wolle wy de mooglikheid biede om bûten it eigen skaad stean te gean.

Útjouwerij DeRyp is in stifting dy’t fuortkommen is út de Gerben Rypma Stifting fan Blauhús, dy’t as doel hie om al de kreative eigenskippen fan de skilder/dichter en boere-arbeider Gerben Rypma boppe wetter te hâlden. Nei it útjaan fan in biografy oer Gerben Rypma troch Eeltsje Hettinga hat dy stifting him ek dwaande holden mei it útjaan fan oare boeken. Dat útjouwerijpart fan de Gerben Rypma Stifting is begjin jannewaris 2020 fuortset troch de nije stifting DeRyp.

Ferskynd yn Maaie 2022:


It grutte swijen. De moord op Piebe Hoekema en de gevolgen. Boek mei in minusjeus ferslach fan it histoarysk ûndersyk fan Jan de Vries nei dramatyske foarfallen yn de winter fan 1944 -1945 yn Koudum. Plus de dramatyske ferwurking dêrfan yn in toanielstik dat nea spile waard fan Ytsje Hettinga.

De 13 fan Obbe Sjutsje. De singeliere histoarje fan de Postma’s fan ’e Tempel yn ’e Sânfurdterryp giet oer wat de beide auteurs yn harren ynlieding ‘gewoane minsken’ neame. Mar dêr is wol wat mear oer te sizzen. It giet om de sosjaal-histoaryske skiednis fan in fenomeen: psychiatryske problemen yn in boerehúshâlding, Roomsk-katolyk, op in efterôfhoeke fan it Fryske plattelân. UPDATE 17 juny: UTFERKOCHT