Wolkom by Utjouwerij DeRyp

Utjouwerij DeRyp leit him ta op it útjaan fan literatuer (proaza en poëzij), berneliteratuer, (regionale) skiednis, muzyk en byldzjende keunst. De foarkar giet út nei publikaasjes dy ’t yn it Frysk skreaun of nei it Frysk oerset binne, mar twatalige publikaasjes sille ek omtinken krije kinne. Om mei kreaze publikaasjes foar it ljocht te kommen wurkje wy gear mei grafyske ûntwerpers. Benammen jong talint wolle wy de mooglikheid biede om bûten it eigen skaad stean te gean.

Útjouwerij DeRyp is in stifting dy’t fuortkommen is út de Gerben Rypma Stifting fan Blauhús, dy’t as doel hie om al de kreative eigenskippen fan de skilder/dichter en boere-arbeider Gerben Rypma boppe wetter te hâlden. Nei it útjaan fan in biografy oer Gerben Rypma troch Eeltsje Hettinga hat dy stifting him ek dwaande holden mei it útjaan fan oare boeken. Dat útjouwerijpart fan de Gerben Rypma Stifting is begjin jannewaris 2020 fuortset troch de nije stifting.

Dit binne de boeken dy’t wy yn 2023 útjûn hawwe: