Boekje over kerkje Heidenskip

geplaatst in: Geen categorie | 0

Onlangs is in opdracht van útjouwerij DeRyp bij Hunia’s Drukkerij in Workum een klein maar interessant, nijsgjirrich, tweetalig boekje gerold over het kerkje in It Heidenskip. Het boekje kreeg als titel Brânburren 18. De auteur en initiatiefnemer is Pim Engelenburg, … Vervolgd

Resinsje De 13 fan Obbe Sjutsje

geplaatst in: Geen categorie | 4

Skiednisboek, dokumintêre, roman Dizze sekuer opmakke famyljehistoarje hâldt it midden tusken in skiednisboek, in dokumintêre en in roman. De ferhalen oer de minsken, de tiid en it deistich boere- en katolike libben fan ‘e Postma’s fan De Tempel yn ‘e … Vervolgd

Presintaasje Maia en har freonen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op tongersdeimiddei 22 april waard yn de bibleteek fan Snits it berneboek Maia en har freonen presintearre. It is skreaun troch de Oekraynske skriuwster Larysa Denysova en de yllustraasjes binne fan Masha Foya, ek út Oekraïne. It boek is makke … Vervolgd

Debútbondel Erik Betten goed ûntfongen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 1 oktober 2021 waard yn Ljouwert de earste Fryske dichtbondel fan Erik Betten publisearre: Palimpsest. Underwilens binne de earste reaksjes op de publikaasje fan dizze debútbondel ferskynd. En dat sjocht der net min út. Yn it Friesch Dagblad stie yn de wike … Vervolgd

Trije boeken yn ien moanne tiid

geplaatst in: Geen categorie | 0

Utjouwerij deRyp is der wakker grutsk op dat binnen ien moanne tiid trije, ek noch gehiel ûngelikense boeken fan dizze lytse újouwerij ferskynd binne. Begjin septimber wie dat de ferhalebondel Hiemhûn en oare ferhalen fan Ytsje Hettinga, ein septimber folge … Vervolgd

Nij stripalbum Kloris & Ko

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 29 september ferskynt ut derde stripalbum fan Kloris & Ko. Tekenaar Theo Jaasma het der hard an werkt om der weer wat moois fan te maken. Drie jaar na ut ferskinen fan “Op hite koalen” leit der straks un … Vervolgd

Presintaasje ferhalebondel Ytsje Hettinga

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 3 septimber presintearret Utjouwerij DeRyp yn Koudum de nije ferhalebondel fan Ytsje Hettinga: Hiemhûn en oare ferhalen. Hiemhûn is in bondel fan Ytsje Hettinga mei koarte ferhalen dy’t har net allinne op it hiem ôfspylje. De skriuwster nimt jin … Vervolgd

Nijsbrief nr 2

geplaatst in: Geen categorie | 0

Ein april ferskynde Nijsbrief nr 2 fan Utjouwerij DeRyp. Dêryn wurdt koart weromsjoen nei it slagge útbringen fan ús publikaasjes oer boer/skilder yn It Heidenskip Marten Groenhof yn oktober 2020. Mar foaral sjogge we út nei de publikaasjes dy’t yn … Vervolgd

Nij: mapke kaarten fan Marten Groenhof

geplaatst in: Geen categorie | 0

Neist it boek Marten Groenhof, boer/skilder yn It Heidenskip en it sketsboek fan Groenhof De Krúspôllen binne der no ek prachtige kaarten te keap fan skilderijen fan Marten Groenhof. Utjouwerij DeRyp hat yn ‘e mande mei Warkums Erfskip in mapke … Vervolgd

Mooi omtinken foar ‘Marten Groenhof’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op syn blog ‘ Kunst-stukjes ‘ hat Jurjen K. van der Hoek , freelance sjoernalist en projektmanager by Museum Belvédère, in loovjend stik skreaun oer ús meast resinte útjefte Marten Groenhof, boer/skilder yn It Heidenskip. “Het is al met al een prachtig … Vervolgd

Ien jier Utjouwerij DeRyp

geplaatst in: Geen categorie | 0

Utjouwerij DeRyp bestiet no ien jier. Op 8 jannewaris 2020 waard de Stchting Útjouwerij DeRyp ynskreaun by de Kamer van Koophandel. Útjouwerij DeRyp is fuortkommen út de Gerben Rypma Stifting fan Blauhús, dy’t as doel hat om namme en wurk … Vervolgd

Presintaasje Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op 11 desimber presintearret útjouwerij DeRyp in boek oer Marten Groenhof (1925-1978) fan It Heidenskip, nammentlik Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip. Marten Groenhof hat yn syn wurksume libben boer west, mar hat ek in hiel soad skildere.  Groenhof wie autodidakt en hie in soad each foar de omjouwing … Vervolgd