‘Waar heeft jouw wieg gestaan?’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Toespraak door Jan Tom Schneider, ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van Wat stiller, wat better, de vertaling in het Fries door Jan Pieter Dykstra van Met Stille Trom, van F.Springer. Dames en heren, beste … Vervolgd

3e printinge Tsjilp!

geplaatst in: Geen categorie | 0

By Utjouwerij DeRyp is yn maaie 2023 de tredde printinge ferskynd fan Tsjilp!, mei 25 fûgelgedichten fan Eppie Dam en lino’s fan Lienke Boot. It boek ferskynde yn 2017 foar it earst, krige tige goeie resinsjes en wie rillegau ta … Vervolgd

Foto-ympresje presintaasje Te pearde-Te peerde

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op freedtemiddei 14 april waard yn kafee de Freonskip yn Blauhús de Frysk-Nederlânske blomlêzing fan de gedichten fan Eeltsje Hettinga Te pearde–Te peerde presintearre. Foarsitter fan de Gerben Rypma Stifting út Blauhús Sicco Rypma die it iepeningswurd. Dêrnei kamen Steven … Vervolgd

Presintaasje Te pearde-Te peerde

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 14 en 19 april presentearret dichter Eeltsje Hettinga syn dichtbondel Te pearde–Te peerde dy’t hy gearstâlde nei oanlieding fan de Gysbert Japicxpriis dy’t hy wûn yn 2021. Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn … Vervolgd

Presintaasje ‘Oer mûzen en mannen’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op sneintemiddei 6 novimber 2022 wie yn it tsjerkje fan Brânburren, It Heidenskip, de presintaasje fan Oer mûzen en mannen, de Fryske oersetting fan John Steinbeck’s wrâldferneamde roman Of mice and men. De presintaasje wie yn hannen fan Hille Faber fan Utjouwerij DeRyp. It boek, … Vervolgd

Utnoeging boekpresintaasje Oer mûzen en mannen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op sneintemiddei 6 novimber 2022 is de presintaasje fan Oer mûzen en mannen de Fryske oersetting fan John Steinbeck’s wrâldferneamde roman Of mice and men troch Jan Pieter Dykstra Hzn. fan Warkum. As sprekker is útnoege professor Goffe Jensma, histoariskus en oant en mei … Vervolgd

Mooie bespreking van No sa

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op zijn weblog Kunst-stukjes plaatste Jurjen van der Hoek een mooie bespreking van ons boek over Klaas Werumeus Buning No sa. Van der Hoek gaat in op de inleidende artikelen van Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra en … Vervolgd

Boekje over kerkje Heidenskip

geplaatst in: Geen categorie | 0

Onlangs is in opdracht van útjouwerij DeRyp bij Hunia’s Drukkerij in Workum een klein maar interessant, nijsgjirrich, tweetalig boekje gerold over het kerkje in It Heidenskip. Het boekje kreeg als titel Brânburren 18. De auteur en initiatiefnemer is Pim Engelenburg, … Vervolgd

Resinsje De 13 fan Obbe Sjutsje

geplaatst in: Geen categorie | 4

Skiednisboek, dokumintêre, roman Dizze sekuer opmakke famyljehistoarje hâldt it midden tusken in skiednisboek, in dokumintêre en in roman. De ferhalen oer de minsken, de tiid en it deistich boere- en katolike libben fan ‘e Postma’s fan De Tempel yn ‘e … Vervolgd

Presintaasje Maia en har freonen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op tongersdeimiddei 22 april waard yn de bibleteek fan Snits it berneboek Maia en har freonen presintearre. It is skreaun troch de Oekraynske skriuwster Larysa Denysova en de yllustraasjes binne fan Masha Foya, ek út Oekraïne. It boek is makke … Vervolgd