Boekpresintaasje yn Skettens

geplaatst in: Geen categorie | 0

troch Jelle van der Meulen Goed sân jier wenje ik no yn Koudum, yn de gemeente Súdwest-Fryslân en ik ha al hiel wat fan dy kwa oerflakte grutste gemeente fan Nederlân sjoen. Mar yn Skettens kaam ik noch net, oant … Vervolgd

Aves Frisicae – Friese vogels

geplaatst in: Geen categorie | 0

Afgelopen vrijdag, 17 mei, was de start van een bijzonder project van Frisian Colorists & Restorers een restauratieatelier voor antiquarische boeken en landkaarten in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Geïnspireerd door de Aves Frisicae (Friese vogels) van de Groninger hekeldichter Gerhard … Vervolgd

Resinsje Bloedprikke yn Leeuwarder Courant

geplaatst in: Geen categorie | 0

Yn de Leeuwarder Courant fan 29 febrewaris 2024 stie in loovjende resinsje fan Albertina Soepboer fan de dichtbondel Bloedrpikke fan Abe de Vries. De bondel, útjûn troch Utjouwerij DeRyp, waard op 7 novimber presintearre by boekhannel Van der Velde yn … Vervolgd

Resinsje Te pearde / Te peerde

geplaatst in: Geen categorie | 0

It Frysk literêr tydskrift Ensafh, jiergong 15 (2023), nûmer 6 begjint mei in besprek fan Te pearde / Te peerde, de twatalige blomlêzing fan gedichten fan Eeltsje Hettinga dy’t Utjouwerij DeRyp dit jier yn oparbeidzjen mei kultureel tydskrift de Moanne … Vervolgd

Goffe Jensma: ‘Ik hie myn paad fûn’.

geplaatst in: Geen categorie | 0

Emearitus-heechlearaar Goffe Jensma hold in praatsje by de presintaasje fan Jij, laatste rebel! / Do, lêste rebel!, in karlêzing fan 45 gedichten fan de Nederlânske dichter H.H. ter Balkt mei de Fryske oersetting fan Abe de Vries, útjûn trtoch Utjouwerij … Vervolgd

Dichtbondels fan Abe de Vries presintearre

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sa’n goed tritich minsken wiene tiisdeitejûn 7 novimber nei boekhannel Van der Velde yn Snits tein foar de presintaasje fan twa Fryske dichtbondels, útjûn troch Utjouwerij DeRyp. Under de oanwêzigen leafst trije winners fan de Gysbert Japicxpriis. Dêrby fansels Abe … Vervolgd

Presintaasje nije dichtbondels

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op tiisdeitejûn 7 novimber by boekhannel Van der Velde yn Snits presintearje Utjouwerij DeRyp en dichter/oersetter Abe de Vries twa nije útjeften: Bloedprikke – de 11e dichtbondel van Abe de Vries en Do, lêste rebel! / Jij, laatste rebel! – in twatalige kar … Vervolgd

‘Waar heeft jouw wieg gestaan?’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Toespraak door Jan Tom Schneider, ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van Wat stiller, wat better, de vertaling in het Fries door Jan Pieter Dykstra van Met Stille Trom, van F.Springer. Dames en heren, beste … Vervolgd

3e printinge Tsjilp!

geplaatst in: Geen categorie | 0

By Utjouwerij DeRyp is yn maaie 2023 de tredde printinge ferskynd fan Tsjilp!, mei 25 fûgelgedichten fan Eppie Dam en lino’s fan Lienke Boot. It boek ferskynde yn 2017 foar it earst, krige tige goeie resinsjes en wie rillegau ta … Vervolgd

Foto-ympresje presintaasje Te pearde-Te peerde

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op freedtemiddei 14 april waard yn kafee de Freonskip yn Blauhús de Frysk-Nederlânske blomlêzing fan de gedichten fan Eeltsje Hettinga Te pearde–Te peerde presintearre. Foarsitter fan de Gerben Rypma Stifting út Blauhús Sicco Rypma die it iepeningswurd. Dêrnei kamen Steven … Vervolgd

Presintaasje Te pearde-Te peerde

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 14 en 19 april presentearret dichter Eeltsje Hettinga syn dichtbondel Te pearde–Te peerde dy’t hy gearstâlde nei oanlieding fan de Gysbert Japicxpriis dy’t hy wûn yn 2021. Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn … Vervolgd

Presintaasje ‘Oer mûzen en mannen’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op sneintemiddei 6 novimber 2022 wie yn it tsjerkje fan Brânburren, It Heidenskip, de presintaasje fan Oer mûzen en mannen, de Fryske oersetting fan John Steinbeck’s wrâldferneamde roman Of mice and men. De presintaasje wie yn hannen fan Hille Faber fan Utjouwerij DeRyp. It boek, … Vervolgd

Utnoeging boekpresintaasje Oer mûzen en mannen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op sneintemiddei 6 novimber 2022 is de presintaasje fan Oer mûzen en mannen de Fryske oersetting fan John Steinbeck’s wrâldferneamde roman Of mice and men troch Jan Pieter Dykstra Hzn. fan Warkum. As sprekker is útnoege professor Goffe Jensma, histoariskus en oant en mei … Vervolgd

Mooie bespreking van No sa

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op zijn weblog Kunst-stukjes plaatste Jurjen van der Hoek een mooie bespreking van ons boek over Klaas Werumeus Buning No sa. Van der Hoek gaat in op de inleidende artikelen van Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra en … Vervolgd