Presintaasje Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 11 desimber presintearret útjouwerij DeRyp in boek oer Marten Groenhof (1925-1978) fan It Heidenskip, nammentlik Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip. Marten Groenhof hat yn syn wurksume libben boer west, mar hat ek in hiel soad skildere.  Groenhof wie autodidakt en hie in soad each foar de omjouwing … Vervolgd

In besteklike boekpresintaasje yn Froubuorren

geplaatst in: Geen categorie | 0

Mei tritich belangstellenden siet de seal van het hagelnije doarpshûs oan de Waling Dykstrastraat yn Froubuorren (‘MFC Froubuurt’) ‘fol’. Mear mochten der fanwegen de koroanamaatregels net yn op freedtemiddei 20 novimber om de presintaasje by te wenjen fan twa boeken, … Vervolgd

Presintaasje dichtbondel en blomlêzing

geplaatst in: Geen categorie | 1

Abe de Vries is in produktyf skriuwer en sa kin Utjouwery DeRyp twa boeken tagelyk presintearje dêr’t dizze skriuwer by belutsen is. De earste is De Vries syn tsiende dichtbondel, Blaumelly, en de oare is in blomlêzing mei ferhalen dy’t … Vervolgd

Presintaasje stripboek oer Blauhûs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sneon 12 septimber de moarns om 10.00 oere wurdt yn ’e Sint Fitustsjerke fan Blauhús it Frysktalich histoarysk stripboek It Blauwe Hûs fan tekener Skelte Braaksma presintearre. De strip fertelt de skiednis fan it doarp Blauhús oan ’e hân fan twa personaazjes … Vervolgd

Presentatie strip oer Blauwhuis

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op zaterdag 12 september ‘s morgens 10 uur wordt in de Sint-Vituskerk van Blauwhuis het Friestalig historisch stripboek It Blauwe Hûs van tekenaar Skelte Braaksma gepresenteerd. De strip vertelt de geschiedenis van het dorp Blauhûs aan de hand van twee … Vervolgd

‘Toogdagen’ Marten Groenhof

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op 28 en 29 augustus zijn er in het dorpshuis It Swaeigat van It Heidenskip zogenaamde ‘Toogdagen’ van werken van de Heidenskipster schilder Marten Groenhof. Op dit moment is uitgeverij DeRyp bezig met het realiseren van een boek over Groenhof. … Vervolgd

‘Toochdagen’ Marten Groenhof

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 28 en 29 augustus binne der yn it doarpshûs It Swaeigat fan It Heidenskip saneamde ‘ Toochdagen ’ fan it wurk fan de Heidenskipster skilder Marten Groenhof . Op dit stuit is útjouwerij DeRyp dwaande mei it ta stân … Vervolgd