Presintaasje stripboek oer Blauhûs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sneon 12 septimber de moarns om 10.00 oere wurdt yn ’e Sint Fitustsjerke fan Blauhús it Frysktalich histoarysk stripboek It Blauwe Hûs fan tekener Skelte Braaksma presintearre. De strip fertelt de skiednis fan it doarp Blauhús oan ’e hân fan twa personaazjes … Vervolgd

Presentatie strip oer Blauwhuis

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op zaterdag 12 september ‘s morgens 10 uur wordt in de Sint-Vituskerk van Blauwhuis het Friestalig historisch stripboek It Blauwe Hûs van tekenaar Skelte Braaksma gepresenteerd. De strip vertelt de geschiedenis van het dorp Blauhûs aan de hand van twee … Vervolgd

‘Toogdagen’ Marten Groenhof

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op 28 en 29 augustus zijn er in het dorpshuis It Swaeigat van It Heidenskip zogenaamde ‘Toogdagen’ van werken van de Heidenskipster schilder Marten Groenhof. Op dit moment is uitgeverij DeRyp bezig met het realiseren van een boek over Groenhof. … Vervolgd

‘Toochdagen’ Marten Groenhof

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 28 en 29 augustus binne der yn it doarpshûs It Swaeigat fan It Heidenskip saneamde ‘ Toochdagen ’ fan it wurk fan de Heidenskipster skilder Marten Groenhof . Op dit stuit is útjouwerij DeRyp dwaande mei it ta stân … Vervolgd

Nieuwe publicaties DeRyp in 2020

geplaatst in: Geen categorie | 2

Fryske fersy Ook Utjouwerij DeRyp heeft last gehad van de coronaperikelen. Een aantal publicaties is niet doorgegaan, bijvoorbeeld omdat een publicatie verbonden was aan een theatervoorstelling of een grootschalige presentatie. Maar gelukkig is er wel wat verschenen en vooral: er … Vervolgd

Nije útjeften DeRyp 2020

geplaatst in: Geen categorie | 0

Nederlandse versie Ek Utjouwerij DeRyp hat lêst hân fan de koroanaperikels. In tal publikaasjes is net trochgien – of yn alle gefallen opskood – bygelyks om’t in publikaasje ferbûn wie oan in teäterfoarstelling of in grutskalige presintaasje. Mar gelokkich is der … Vervolgd

Oandacht foar Tsjilp!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Wylst de Nederlânske útjefte (Tjilp!) krekt útkaam is, joech it Friesch Dagblad ôfrûne freed omtinken oan de Fryske útjefte fan de 25 fûgelgedichten van Eppie Dam mei likefolle linofiken fan Lienke Boot. Elke freed praat in Fryske boekhanneler yn it … Vervolgd

Boek over Marten Groenhof in de maak

geplaatst in: Geen categorie | 2

Bij Utjouwerij DeRyp wordt momenteel gewerkt aan een boek over leven en werk van Marten Groenhof. Het is de bedoeling dat dit boek nog deze herfst zal verschijnen. Uiteraard bevat het een korte levensbeschrijving van deze Heidenskipster boer die tevens … Vervolgd

Verschenen: Tjilp! (in het Nederlands)

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2017 verscheen Tsjilp!, een boek met 25 Friese vogelgedichten van Eppie Dam met bij elk gedicht een linosnede van Lienke Boot. Tsjilp! staat op de IBBY Honour List 2020, een internationale lijst van jeugdboeken van uitzonderlijke kwaliteit, en is nu … Vervolgd

Grutmasterkursus Poëzy

geplaatst in: nijs, poëzy | 0

Twa fan de bêste Fryske dichters, dy’t ek nochris diel útmeitsje fan ús fûns, jouwe yn septimber in masterclass poëzy. Hjirûnder mear ynformaasje oer dit barren. ..en altyd dagen en jierren.. Grutmasterkursus Poëzy (Frysk) Konsintrearje jo op oarspronklikens, ferdjipping en … Vervolgd

Museum Sloten 2 juni open

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vanaf dinsdag 2 juni is het Museum Sloten weer open voor publiek. Dan start de expositie ‘Twee zielen, één natuur‘ die oorspronkelijk al op 1 april zou beginnen, maar door de coronamaatregelen pas nu te zien is. De expositie toont … Vervolgd

Tjilp! in het Nederlands

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2017 verscheen Tsjilp!, 25 Friese vogelgedichten “foar lytse en grutte protters” van Eppie Dam, met bij elk gedicht een linosnede van de desbetreffende vogel van Lienke Boot. In 2020 verscheen bij Ujouwerij DeRyp de Nederlandse vertaling: Tjilp! 25 vogelgedichten … Vervolgd