Erik Betten – Palimpsest
Palimpsest is it poëzydebút fan skriuwer/sjoernalist Erik Betten dyt earder yn it Nederlânsk non-fiksje en de thriller De prijs skreau. Yn de bondel stean Frysktalige fersen fan ien dy't it Frysk net as memmetaal meikrigen hat. Hoe thús fiel ik my thús, freget de 'ik' yn Palimpsest him hieltyd ôf: "Lit my mar prate yn talen sûnder lûd, / ferstienne karakters kapje / út friezen, kêsten út fersen kieze en / vice versa."   Mear ynformaasje oer Palimpsest
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Theo Jaasma – Kloris & Ko Trilogy 3
Dry jaar na ut ferskinen fan ‘Op hite koalen’ is der un boeiend ferfòlch op de avonturen fan de ondernimmende, mar nyt altiten even snuggere hearen Kloris & Ko. Tegare stunte se der wear flink op los yn ut dékor fan ut Sneek en wide omgeving fan de jaren dertech; de tiid dat je nòch met de stoomtram gingen en der op it water nòch gyn toerist te bekennen was. Theo Jaasma het der hard an werkt om der wear dry moaie ferhalen fan te maken: 'Hooch bezoek', 'Tegare met de bus' en 'Rust en rúmte'.   Mear ynformaasje oer Kloris & Ko 3
10.00 Toevoegen aan winkelwagen
Ytsje Hettinga – Hiemhûn en oare ferhalen
Hiemhûn is in bondel fan Ytsje Hettinga mei koarte ferhalen dy’t har net allinne op it hiem ôfspylje. De skriuwster nimt jin mei nei de strjitte, it doarp, de stêd en fierder. Mei in laits en in trien folgje we de personaazjes yn Hiemhûn fan beukerskoalle nei libbensein.   Mear ynformaasje oer Hiemhûn en oare ferhalen
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Verkoop!
Oanbieding: 2x Waling Dykstra
De twa grutte blomlêzingen út it wurk fan Waling Dykstra dy't de lêste jierren ferskynd binne by Utjouwerij DeRyp binne no te keap foar in spotpriis. Duvelskeunstner (blomlêzing gedichten) en Folksskriuwer (blomlêzing ferhalen) no tegearre foar mar € 15,-.
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Verkoop!
Oanbieding: 3 dichtbondels Abe de Vries
De trije dichtbondels fan Abe de Vries dy't by Utjouwerij DeRyp útkaam binne fan 2015 oant 2020 binne no foar in spotpriis te keap. It giet om de bondels Brek dyn klank (2015), Opskuorgebieten (2017) en Blaumelly (2020). Mei syn trijen kostje se no € 15,-
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Gosse Koopmans – Reflecties
Reflecties bevat een uitvoerige inleiding van Susan van den Berg over het werk van Gosse Koopmans en is rijk gevuld met foto’s van Koopmans’ kleurrijke schilderijen, krachtige tekeningen en imposante panorama’s. Het boek is prachtig vormgegeven door Johan Bouwhuis. With a summary in English by Piet Rozemeijer en mei in Fryske gearfetting fan Jan Pieter Dijkstra.   Meer informatie over Reflecties    
22.50 Toevoegen aan winkelwagen
Abe de Vries – Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam / Ik bond mijn koe vast aan een appelboom
Twatalige blomlêzing (Frysk-Nederlânsk) fan 45 gedichten út de tsien dichtbondels fan ien fan de belangrykste Fryske dichters yn de 21e iuw oant no ta. De Vries krige yn 2005 de Gysbert Japicxpriis.   Mear ynformaasje / meer informatie
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Mapje kaarten Marten Groenhof
8 dubbele kaarten (2x 4 afbeeldingen van schilderijen van Marten Groenhof) met enveloppen.   Meer informatie (en foto's van de afbeeldingen).
8.95 Toevoegen aan winkelwagen
Marten Groenhof – De Krúspôllen
By it tarieden fan de útjefte Marten Groenhof, boer/skilder yn It Heidenskip kaam in nijsgjirrich sketsboekje fan Marten foar it ljocht mei sketsen / akwarellen oer de ûngetiid op de Krúspôlen yn de Fluessen. Ynearsten wienen wy fan doel om inkele sketsen yn it boek op te nimmen. Mar geandewei kamen wy ta de konklúzje dat hjir en dêr in tekening of akwarel yn it boek net rjocht dwaan soe oan de skientme fan dy wrâld sa’t hy dy dêr ûndergien hat. Dêrfandinne dat wy besletten ha om it sketsboek, mei de gedichtsjes fan Marten - fansels mei tastimming fan de famylje Groenhof - yn syn hiele hear en fear as in aparte útjefte yn it ljocht te jaan.   Mear ynformaasje oer De Krúspôllen
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Marten Groenhof, boer/skilder yn It Heidenskip
Marten Groenhof (1925-1978) fan It Heidenskip wie boer, mar hat ek in hiel soad skildere. Hy wie autodidakt en hie in soad each foar de omjouwing fan It Heidenskip en foar alles wat der op it wetter siet dêr yn de Súdwesthoeke fan Fryslân. Hy hat it sels prestearre in eigen tsjotter te bouwen, dêr't er by wedstriden hiel goed mei út 'e wei koe. Yn it ramt fan de Toochdagen dy't DeRyp ein augustus 2020 organisearre, kamen der mear as 175 wurken fan Groenhof foar it ljocht. Al dizze wurken binne opnommen yn it Groenhof-stamboek en tagelyk ek profesjoneel op de foto set. In grut part fan dizze foto's stean yn it dit boek Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip. Dêryn is ek in koarte libbensbeskriuwing fan Marten Groenhof opnommen en foto’s fan it atelier en de boerebehuzing dêr't Marten en de frou har hiele libben wenne hawwe.   Mear ynformaasje oer Marten Groenhof, boer/skilder fan It Heidenskip  
20.00 Toevoegen aan winkelwagen
Waling Dykstra – Folksskriuwer
Proaza, besoarge en ynlaat troch Abe de Vries. Folksskriuwer Waling Dykstra (1821-1914) is ien fan de belangryste Fryske ferhaleskriuwers fan de njoggentjinde iuw. Syn ferhalen gean oer it goede en tsjoede tinken en hanneljen fan gewoane minsken yn (noch altyd) werkenbere situaasjes. Hy hat der hûnderten skreaun foar tydskriften en sammelbondels. Tweintich fan syn koartere ferhalen binne hjir opnaam yn oanpaste stavering. Se hearre ta it bêste proaza dat yn it Frysk ferskynd is.   Mear ynformaasje oer Waling Dykstra - Folksskriuwer                                              Sjoch de oanbieding  
20.00 Toevoegen aan winkelwagen
Abe de Vries – Blaumelly
Blaumelly is de tsiende dichtbondel fan Abe de Vries dy’t foar in eardere bondel de Gysbert Japicxpriis 2005 krige. De bondel is foarmjûn troch Johan Bouwhuis mei in opfallend reade hynstekop op it hurde omslach, nei in skilderij fan Johan Haanstra. De gedichten fine har woartels gauris yn de direkte leefomjouwing en persoanlike sfear fan de dichter, mar geane oer universele thema’s. Foegje dêrby pakkende byldspraak, tûk stal jûne emoasjes en maatskiplike belutsenens en men kriget sterke fersen dy 't der ta dogge. Neist eigen gedichten hat Abe de Vries ek oersettingen opnommen fan gedichten fan û.o. Robert Frost en Iosip Brodsky. Mear ynformaasje oer Blaumelly                                           Sjoch de oanbieding  
15.00 Toevoegen aan winkelwagen