Kom en Sjong (lieten sammele en bewurke troch Hindrik van der Meer)

In sjongbondel, gearstald troch Hindrik van der Meer dêr’t er eigen en oarmans wurk yn opnaam mei sawol tekst as muzyknotaasje. 136 lieten, foar it grutste part mearstemmig, mar ek ienstimmige lieten mei akkoardoantsjutting, in stikmannich kanons en in pear … Vervolgd

20.00 Toevoegen aan winkelwagen
John Steinbeck – Oer mûzen en mannen (Fryske oersetting Jan Pieter Dykstra Hzn.)

John Steinbeck (1902-1968) is ien fan de grutste Amerikaanske skriuwers fan de 20e iuw. Yn 1962 waard him de Nobelpriis foar Literatuer taskikt. Oer Mûzen en Mannen – publisearre yn 1937 as Of Mice and Men – wie oarspronklik skreaun as toanielstik. … Vervolgd

17.50 Toevoegen aan winkelwagen
Klaas Werumeus Buning – No sa
Dit boek, geschreven door Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra Hzn, geeft een beeld van het oeuvre van de in Pietersbierum wonende en werkende kunstenaar die oorspronkelijk uit Workum komt. Uiteraard is er veel beeldmateriaal te vinden in dit lijvige boekwerk.   Dit boek, skreaun troch Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra Hzn., jout ynsjoch yn it tal wurken dat dizze yn Pietersbierum wenjende keunstskilder oant no ta makke hat. Fansels binne in protte fan syn wurken ôfprinte yn dit boek.   Mear ynformaasje oer Klaas Werumeus Buning - No sa
22.50 Toevoegen aan winkelwagen
Ids de Roos – Ska(r)l. Ferhalen út myn lytse Súdwesthoeke – útferkocht
Ids de Roos (1954) is berne yn Skarl, al sizze de minsken dêr Skal. Hy ferliet it doarpke doe 't er achtien wie, mar hat Skarl noait helendal loslitte kinnen. In soad dingen steane him noch helder foar de geast: de feekeapman, in skoalmaat dy’t wilsterflapper wurde moast, it ferhaal fan syn heit oer de koppige fiskerman Sjouke Bot en in soad doarpstypes lykas kleanmakker Klaas Snider of turfskipper Jabik Minses. De Roos bringt dat alles ta libben yn in tal ferhalen. Foto’s stypje de tige lêsbare ferhalen, dy’t foar it grutste part earder ferskynd binne yn de Warnser Poarte, de doarpskrante.   UTFERKOCHT   Mear ynformaasje oer Ska(r)l. Ferhalen út myn lytse Súdwesthoeke
20.00 Lees meer
Brânburren 18
Klein boekje (14,7 x 10,5 cm, 39 bladzijden) over het kerkje van It Heidenskip. Initiatief en tekst: Pim Engelenburg. Met illustraties. Tekst in het Nederlands en het Frysk (Jan Pieter Dykstra).. De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan het onderhoud van het kerkje van It Heidenskip.   Meer informatie
5.00 Toevoegen aan winkelwagen
De 13 fan Obbe Sjutsje – útferkocht
De 13 fan Obbe Sjutsje. De singeliere histoarje fan de Postma’s fan ’e Tempel yn ’e Sânfurdterryp giet oer wat de beide auteurs yn harren ynlieding 'gewoane minsken' neame. Mar dêr is wol wat mear oer te sizzen. It giet hjir om in goed útdjippe (sosjaal-histoaryske) skiednis fan in fenomeen, nammentlik psychiatryske problemen yn in boerehúshâlding, Roomsk-katolyk, op in efterôfhoeke fan it Fryske plattelân. Want fan de grutte húshâlding - trettjin bern - waarden op syn minst seis fanwegen skizofreny, in unyk mar tige tryst unikum, yn in psychiatryske ynrjochting ûnderbrocht.   Mear ynformaasje oer De 13 fan Obbe Sjutsje  
Lees meer
Ytsje Hettinga & Jan de Vries – It grutte swijen. De moord op Piebe Hoekema en de gevolgen
Op 17 november 1944 is de 22-jarige Piebe Hoekema uit Koudum doodgeschoten bij Norg door Duitse officieren. Zijn dood bracht een verrader in het dorp en ontmaskerde mogelijk een tweede, waarvan het lot duister is. Door jarenlang onderzoek en vele soms beladen gesprekken, heeft Jan de Vries in kaart gebracht wat er gebeurd kan zijn in Koudum in de winter van 1944-1945. Op grûn fan de befiningen fan Jan de Vries hat Ytsje Hettinga in toanielstik yn trije monologen skreaun foar Teatergroep SULT. Sa wurdt 75 jier nei de Twadde Wrâldoarloch dúdlik makke wat in drama as dit yn dizze famyljes teweechbrocht hat. Mar it soe ek gean kinne oer oare famyljes yn oare plakken, oer oare memmen en oare susters.   Mear ynformaasje oer It grutte swijen  
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Larysa Denysenko – Maia en har freonen
Fryske oersetting fan in Oekraynsk berneboek. It boek giet oer it famke Maia en har klasgenoaten en harren húshâldingen, dy’t allegearre ferskillend gearstald binne. De iene hat in heit en in mem, de oare twa memmen en wer in oar hat in styfmem of in donorheit. It sintrale tema is eins dat bern har oeral feilich fiele moatte. En dy feiligens is op ’t heden yn Oekraïne fier te sykjen, no’t famyljes flechtsje en útinoar falle. De opbringsten fan de ferkeap komme te’n goede oan UNICEF-Oekraïne, foar help oan bern dêr yn de oarloch.   Mear ynformaasje oer Maia en har freonen  
10.00 Toevoegen aan winkelwagen
Amanda Gorman – De hichte beklimme wy (The Hill We Climb) – útferkocht
De hichte beklimme wy is de Fryske oersetting fan The Hill We Climb, it spoken-word-fers dat Amanda Gorman foardroech by de ynauguraasje fan de nije Amerikaanske presidint Biden yn jannewaris 2021. De Fryske oersetting is fan Friduwih Riemersma, mei Michelle Samba as kulturele meilêzer.  Riemersma waard foar de oersetting frege de provinsje Fryslân. De hichte beklimme wy wurdt troch Utjouwerij DeRyp útjûn yn in twatalige lúkse útjefte mei in foaropwurd fan Oprah Winfrey en kultuerdeputearre Sietske Poepjes. N.B. Ek de twadde printinge is útferkocht. Mear ynformaasje
Lees meer
Erik Betten – Palimpsest
Palimpsest is it poëzydebút fan skriuwer/sjoernalist Erik Betten dyt earder yn it Nederlânsk non-fiksje en de thriller De prijs skreau. Yn de bondel stean Frysktalige fersen fan ien dy't it Frysk net as memmetaal meikrigen hat. Hoe thús fiel ik my thús, freget de 'ik' yn Palimpsest him hieltyd ôf: "Lit my mar prate yn talen sûnder lûd, / ferstienne karakters kapje / út friezen, kêsten út fersen kieze en / vice versa."   Mear ynformaasje oer Palimpsest
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Theo Jaasma – Kloris & Ko Trilogy 3
Dry jaar na ut ferskinen fan ‘Op hite koalen’ is der un boeiend ferfòlch op de avonturen fan de ondernimmende, mar nyt altiten even snuggere hearen Kloris & Ko. Tegare stunte se der wear flink op los yn ut dékor fan ut Sneek en wide omgeving fan de jaren dertech; de tiid dat je nòch met de stoomtram gingen en der op it water nòch gyn toerist te bekennen was. Theo Jaasma het der hard an werkt om der wear dry moaie ferhalen fan te maken: 'Hooch bezoek', 'Tegare met de bus' en 'Rust en rúmte'.   Mear ynformaasje oer Kloris & Ko 3
10.00 Toevoegen aan winkelwagen
Ytsje Hettinga – Hiemhûn en oare ferhalen
Hiemhûn is in bondel fan Ytsje Hettinga mei koarte ferhalen dy’t har net allinne op it hiem ôfspylje. De skriuwster nimt jin mei nei de strjitte, it doarp, de stêd en fierder. Mei in laits en in trien folgje we de personaazjes yn Hiemhûn fan beukerskoalle nei libbensein.   Mear ynformaasje oer Hiemhûn en oare ferhalen
15.00 Toevoegen aan winkelwagen