Naar gelang het Noorden
Dit boekje bevat een interessant overzicht van en een kleine bloemlezing uit het werk van tien belangrijke Friese dichters in de 21e eeuw / Dit boekje jout in nijsgjirrich oersjoch fan en in lytse twatalige blomlêzing út it wurk fan tsien wichtige Fryske dichters fan de 21 iuw.
12.50 Toevoegen aan winkelwagen
Waling Dykstra – De winskhoed fan Fortunatus
FERSKYNT 2 JUNY   Waling Dykstra (1821-1914) wie de belangrykste realistyske Fryske skriuwer fan de njoggentjinde iuw. Syn betide ferhalesyklus ‘De Winskhoed fan Fortunatus’ út de earste helte fan de fyftiger jierren wurdt mei dizze twatalige útjefte foar it earst yn boekfoarm publisearre. Dykstra lit syn alter ego Japik Japiks ûnder it Fryske doarpsfolk op syk gean nei de ‘condition humaine’. Ungemurken beharket er harren petearen, hy weeft ôf mei de romantyk en jout as skriuwer krityk en advys foar in better, lokkiger libben. Literatuuronderzoeker Abe de Vries brocht de ferhalen yn in justjes modernisearre Fryske stavering byinoar en fersoarge ek de oersetting nei it Nederlânsk en in ynlieding op it wurk. Waling Dijkstra (1821-1914) was de belangrijkste realistische Friese schrijver van de negentiende eeuw. Zijn vroege verhalencyclus ‘De Wenshoed van Fortunatus’ uit de eerste helft van de jaren vijftig wordt met deze tweetalige uitgave voor het eerst in boekvorm gepubliceerd. Dijkstra laat zijn alter ego Japik Japiks onder het Friese dorpsvolk op zoek gaan naar de ‘condition humaine’. Ongemerkt luistert hij hun gesprekken af, hij rekent af met de romantiek en geeft als schrijver kritiek en advies voor een beter, gelukkiger leven. Literatuuronderzoeker Abe de Vries bracht de verhalen in een licht gemoderniseerde Friese spelling bij elkaar en verzorgde tevens de vertaling naar het Nederlands en een inleiding op het werk.
19.95 Toevoegen aan winkelwagen
Eeltsje Hettinga – Te pearde/ Te peerde

Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurk as Dichter fan Fryslân (2017-2019). De provinsje Fryslân stelde de laureaat yn de gelegenheid om in seleksje út eigen wurk meitsje te litten. Skriuwster Elske Schotanus stalde de twatalige blomlêzing Te pearde–Te peerde gear, soarge foar de oersettingen en skreau der in ynliedend essay by.

  Meer informatie over Te pearde – Te peerde  
12.50 Toevoegen aan winkelwagen
Kom en Sjong (lieten sammele en bewurke troch Hindrik van der Meer)

In sjongbondel, gearstald troch Hindrik van der Meer dêr’t er eigen en oarmans wurk yn opnaam mei sawol tekst as muzyknotaasje. 136 lieten, foar it grutste part mearstemmig, mar ek ienstimmige lieten mei akkoardoantsjutting, in stikmannich kanons en in pear … Vervolgd

20.00 Toevoegen aan winkelwagen
John Steinbeck – Oer mûzen en mannen (Fryske oersetting Jan Pieter Dykstra Hzn.)

John Steinbeck (1902-1968) is ien fan de grutste Amerikaanske skriuwers fan de 20e iuw. Yn 1962 waard him de Nobelpriis foar Literatuer taskikt. Oer Mûzen en Mannen – publisearre yn 1937 as Of Mice and Men – wie oarspronklik skreaun as toanielstik. … Vervolgd

17.50 Toevoegen aan winkelwagen
Klaas Werumeus Buning – No sa
Dit boek, geschreven door Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra Hzn, geeft een beeld van het oeuvre van de in Pietersbierum wonende en werkende kunstenaar die oorspronkelijk uit Workum komt. Uiteraard is er veel beeldmateriaal te vinden in dit lijvige boekwerk.   Dit boek, skreaun troch Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra Hzn., jout ynsjoch yn it tal wurken dat dizze yn Pietersbierum wenjende keunstskilder oant no ta makke hat. Fansels binne in protte fan syn wurken ôfprinte yn dit boek.   Mear ynformaasje oer Klaas Werumeus Buning - No sa
22.50 Toevoegen aan winkelwagen
Ids de Roos – Ska(r)l. Ferhalen út myn lytse Súdwesthoeke – útferkocht
Ids de Roos (1954) is berne yn Skarl, al sizze de minsken dêr Skal. Hy ferliet it doarpke doe 't er achtien wie, mar hat Skarl noait helendal loslitte kinnen. In soad dingen steane him noch helder foar de geast: de feekeapman, in skoalmaat dy’t wilsterflapper wurde moast, it ferhaal fan syn heit oer de koppige fiskerman Sjouke Bot en in soad doarpstypes lykas kleanmakker Klaas Snider of turfskipper Jabik Minses. De Roos bringt dat alles ta libben yn in tal ferhalen. Foto’s stypje de tige lêsbare ferhalen, dy’t foar it grutste part earder ferskynd binne yn de Warnser Poarte, de doarpskrante.   UTFERKOCHT   Mear ynformaasje oer Ska(r)l. Ferhalen út myn lytse Súdwesthoeke
Lees meer
Brânburren 18
Klein boekje (14,7 x 10,5 cm, 39 bladzijden) over het kerkje van It Heidenskip. Initiatief en tekst: Pim Engelenburg. Met illustraties. Tekst in het Nederlands en het Frysk (Jan Pieter Dykstra).. De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan het onderhoud van het kerkje van It Heidenskip.   Meer informatie
5.00 Toevoegen aan winkelwagen
De 13 fan Obbe Sjutsje – útferkocht
De 13 fan Obbe Sjutsje. De singeliere histoarje fan de Postma’s fan ’e Tempel yn ’e Sânfurdterryp giet oer wat de beide auteurs yn harren ynlieding 'gewoane minsken' neame. Mar dêr is wol wat mear oer te sizzen. It giet hjir om in goed útdjippe (sosjaal-histoaryske) skiednis fan in fenomeen, nammentlik psychiatryske problemen yn in boerehúshâlding, Roomsk-katolyk, op in efterôfhoeke fan it Fryske plattelân. Want fan de grutte húshâlding - trettjin bern - waarden op syn minst seis fanwegen skizofreny, in unyk mar tige tryst unikum, yn in psychiatryske ynrjochting ûnderbrocht.   Mear ynformaasje oer De 13 fan Obbe Sjutsje  
Lees meer
Ytsje Hettinga & Jan de Vries – It grutte swijen. De moord op Piebe Hoekema en de gevolgen
Op 17 november 1944 is de 22-jarige Piebe Hoekema uit Koudum doodgeschoten bij Norg door Duitse officieren. Zijn dood bracht een verrader in het dorp en ontmaskerde mogelijk een tweede, waarvan het lot duister is. Door jarenlang onderzoek en vele soms beladen gesprekken, heeft Jan de Vries in kaart gebracht wat er gebeurd kan zijn in Koudum in de winter van 1944-1945. Op grûn fan de befiningen fan Jan de Vries hat Ytsje Hettinga in toanielstik yn trije monologen skreaun foar Teatergroep SULT. Sa wurdt 75 jier nei de Twadde Wrâldoarloch dúdlik makke wat in drama as dit yn dizze famyljes teweechbrocht hat. Mar it soe ek gean kinne oer oare famyljes yn oare plakken, oer oare memmen en oare susters.   Mear ynformaasje oer It grutte swijen  
15.00 Toevoegen aan winkelwagen
Larysa Denysenko – Maia en har freonen
Fryske oersetting fan in Oekraynsk berneboek. It boek giet oer it famke Maia en har klasgenoaten en harren húshâldingen, dy’t allegearre ferskillend gearstald binne. De iene hat in heit en in mem, de oare twa memmen en wer in oar hat in styfmem of in donorheit. It sintrale tema is eins dat bern har oeral feilich fiele moatte. En dy feiligens is op ’t heden yn Oekraïne fier te sykjen, no’t famyljes flechtsje en útinoar falle. De opbringsten fan de ferkeap komme te’n goede oan UNICEF-Oekraïne, foar help oan bern dêr yn de oarloch.   Mear ynformaasje oer Maia en har freonen  
10.00 Toevoegen aan winkelwagen
Amanda Gorman – De hichte beklimme wy (The Hill We Climb) – útferkocht
De hichte beklimme wy is de Fryske oersetting fan The Hill We Climb, it spoken-word-fers dat Amanda Gorman foardroech by de ynauguraasje fan de nije Amerikaanske presidint Biden yn jannewaris 2021. De Fryske oersetting is fan Friduwih Riemersma, mei Michelle Samba as kulturele meilêzer.  Riemersma waard foar de oersetting frege de provinsje Fryslân. De hichte beklimme wy wurdt troch Utjouwerij DeRyp útjûn yn in twatalige lúkse útjefte mei in foaropwurd fan Oprah Winfrey en kultuerdeputearre Sietske Poepjes. N.B. Ek de twadde printinge is útferkocht. Mear ynformaasje
Lees meer