Presintaasje Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op 11 desimber presintearret útjouwerij DeRyp in boek oer Marten Groenhof (1925-1978) fan It Heidenskip, nammentlik Marten Groenhof, boer/skilder yn it Heidenskip. Marten Groenhof hat yn syn wurksume libben boer west, mar hat ek in hiel soad skildere.  Groenhof wie autodidakt en hie in soad each foar de omjouwing … Vervolgd

In besteklike boekpresintaasje yn Froubuorren

geplaatst in: Geen categorie | 0

Mei tritich belangstellenden siet de seal van het hagelnije doarpshûs oan de Waling Dykstrastraat yn Froubuorren (‘MFC Froubuurt’) ‘fol’. Mear mochten der fanwegen de koroanamaatregels net yn op freedtemiddei 20 novimber om de presintaasje by te wenjen fan twa boeken, … Vervolgd

Presintaasje dichtbondel en blomlêzing

geplaatst in: Geen categorie | 1

Abe de Vries is in produktyf skriuwer en sa kin Utjouwery DeRyp twa boeken tagelyk presintearje dêr’t dizze skriuwer by belutsen is. De earste is De Vries syn tsiende dichtbondel, Blaumelly, en de oare is in blomlêzing mei ferhalen dy’t … Vervolgd

Presintaasje stripboek oer Blauhûs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sneon 12 septimber de moarns om 10.00 oere wurdt yn ’e Sint Fitustsjerke fan Blauhús it Frysktalich histoarysk stripboek It Blauwe Hûs fan tekener Skelte Braaksma presintearre. De strip fertelt de skiednis fan it doarp Blauhús oan ’e hân fan twa personaazjes … Vervolgd

Presentatie strip oer Blauwhuis

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op zaterdag 12 september ‘s morgens 10 uur wordt in de Sint-Vituskerk van Blauwhuis het Friestalig historisch stripboek It Blauwe Hûs van tekenaar Skelte Braaksma gepresenteerd. De strip vertelt de geschiedenis van het dorp Blauhûs aan de hand van twee … Vervolgd

‘Toogdagen’ Marten Groenhof

geplaatst in: Geen categorie | 1

Op 28 en 29 augustus zijn er in het dorpshuis It Swaeigat van It Heidenskip zogenaamde ‘Toogdagen’ van werken van de Heidenskipster schilder Marten Groenhof. Op dit moment is uitgeverij DeRyp bezig met het realiseren van een boek over Groenhof. … Vervolgd

‘Toochdagen’ Marten Groenhof

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 28 en 29 augustus binne der yn it doarpshûs It Swaeigat fan It Heidenskip saneamde ‘ Toochdagen ’ fan it wurk fan de Heidenskipster skilder Marten Groenhof . Op dit stuit is útjouwerij DeRyp dwaande mei it ta stân … Vervolgd

Nieuwe publicaties DeRyp in 2020

geplaatst in: Geen categorie | 2

Fryske fersy Ook Utjouwerij DeRyp heeft last gehad van de coronaperikelen. Een aantal publicaties is niet doorgegaan, bijvoorbeeld omdat een publicatie verbonden was aan een theatervoorstelling of een grootschalige presentatie. Maar gelukkig is er wel wat verschenen en vooral: er … Vervolgd

Nije útjeften DeRyp 2020

geplaatst in: Geen categorie | 0

Nederlandse versie Ek Utjouwerij DeRyp hat lêst hân fan de koroanaperikels. In tal publikaasjes is net trochgien – of yn alle gefallen opskood – bygelyks om’t in publikaasje ferbûn wie oan in teäterfoarstelling of in grutskalige presintaasje. Mar gelokkich is der … Vervolgd

Oandacht foar Tsjilp!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Wylst de Nederlânske útjefte (Tjilp!) krekt útkaam is, joech it Friesch Dagblad ôfrûne freed omtinken oan de Fryske útjefte fan de 25 fûgelgedichten van Eppie Dam mei likefolle linofiken fan Lienke Boot. Elke freed praat in Fryske boekhanneler yn it … Vervolgd

Boek over Marten Groenhof in de maak

geplaatst in: Geen categorie | 2

Bij Utjouwerij DeRyp wordt momenteel gewerkt aan een boek over leven en werk van Marten Groenhof. Het is de bedoeling dat dit boek nog deze herfst zal verschijnen. Uiteraard bevat het een korte levensbeschrijving van deze Heidenskipster boer die tevens … Vervolgd

Verschenen: Tjilp! (in het Nederlands)

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2017 verscheen Tsjilp!, een boek met 25 Friese vogelgedichten van Eppie Dam met bij elk gedicht een linosnede van Lienke Boot. Tsjilp! staat op de IBBY Honour List 2020, een internationale lijst van jeugdboeken van uitzonderlijke kwaliteit, en is nu … Vervolgd

Museum Sloten 2 juni open

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vanaf dinsdag 2 juni is het Museum Sloten weer open voor publiek. Dan start de expositie ‘Twee zielen, één natuur‘ die oorspronkelijk al op 1 april zou beginnen, maar door de coronamaatregelen pas nu te zien is. De expositie toont … Vervolgd

Tjilp! in het Nederlands

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2017 verscheen Tsjilp!, 25 Friese vogelgedichten “foar lytse en grutte protters” van Eppie Dam, met bij elk gedicht een linosnede van de desbetreffende vogel van Lienke Boot. In 2020 verscheen bij Ujouwerij DeRyp de Nederlandse vertaling: Tjilp! 25 vogelgedichten … Vervolgd