Presintaasje dichtbondel en blomlêzing

geplaatst in: Geen categorie | 1

Abe de Vries is in produktyf skriuwer en sa kin Utjouwery DeRyp twa boeken tagelyk presintearje dêr’t dizze skriuwer by belutsen is. De earste is De Vries syn tsiende dichtbondel, Blaumelly, en de oare is in blomlêzing mei ferhalen dy’t De Vries útkeazen hat fan de 19e-iuwske skriuwer Waling Dykstra. Beide boeken wurde op 20 novimber tagelyk presintearre yn it doarpshús fan Froubuorren/Vrouwenparochie.

Blaumelly

Blaumelly hyt de tsiende dichtbondel fan Abe de Vries. In mylpeal foar dizze dichter dy’t foar in eardere bondel de Gysbert Japicxpriis 2005 krige. Blaumelly is foarmjûn troch Johan Bouwhuis mei in opfallend reade hynstekop op it hurde omslach, nei in skilderij fan Johan Haanstra. De gedichten fine har woartels gauris yn de direkte wenomjouwing en persoanlike sfear fan de dichter, mar geane oer universele tema’s. Foegje dêrby pakkende byldspraak, tûk stal jûne emoasjes en maatskiplike belutsenens en men kriget sterke fersen dy ‘t der ta dogge. Neist eigen gedichten hat Abe de Vries ek oersettingen opnommen fan gedichten fan û.o. Robert Frost en Iosip Brodsky. It earste eksimplaar fan Blaumelly sil by de presintaasje útrikt wurde oan Sietske Poepjes, deputearre fan de provinsje Fryslân foar kultuer.

Waling Dykstra Folksskriuwer

Foarig jier besoarge Abe de Vries in blomlêzing mei gedichten fan Waling Dykstra (1821-1914). Mar Waling Dykstra is ek ien fan de belangryste Fryske ferhaleskriuwers fan de 19e iuw. Dêrom is der no ek in blomlêzing mei ferhalen fan him, Waling Dykstra Folksskriuwer. Waling Dykstra hat hûnderten ferhalen skreaun foar tydskriften en sammelbondels. Tweintich fan syn koartere ferhalen binne yn dizze blomlêzing opnaam yn oanpaste stavering. Se hearre ta it bêste proaza dat yn it Frysk ferskynd is. It binne faak smout fertelde ferhalen mei libbene dialogen dy’t earne oer gean. De ferhalen binne útkeazen troch Abe de Vries dy’t foar dizze kreaze útjefte in nijsgjirrige, koarte ynlieding oer Dykstra’s ferhalen skreau.

Dykstra’s ferhalen gean oer it goede en tsjoede tinken en hanneljen fan gewoane minsken yn situaasjes dy’t ek yn ús tiid noch werkenber binne. Jawis, de minsken út de ferhalen fan Waling Dykstra libje yn in oare tiid, ûnder oare omstannichheden as no. Mar wat is dêrnjonken it ferskil tusken ien dy’t him troch in saneamde wûnderdokter bedrage lit yn de 19e iuw of troch in ynternetoplichter yn de 21e iuw? En it petear by de skearbaas fan arbeiders dy’t nei ferkiezingen hoopje dat se der op foarútgean, soe samar it petear fan soarchmeiwurkers by de kofjemasine yn ús tiid wêze kinne. It earste eksimplaar fan dizze blomlêzing sil by de presintaasje útrikt wurde oan heechlearaar Fryske taal- en letterkunde Goffe Jensma.

Blaumelly fan Abe de Vries en Waling Dykstra Folksskriuwer wurde presintearre op 20 novimber om 16.00 oere yn it doarpshûs fan Froubuorren/ Vrouwenparochie. Fanwegen de koroanamaatregels kinne dêr net mear as tritich minsken by wêze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *