Presintaasje boek fan en oer de skilder Klaas Werumeus Buning

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op freed 9 septimber sil yn de boppeseal fan de Klameare te Warkum de presintaasje plak fine fan it boek No sa fan skilder Klaas Werumeus Buning. It boek fan dizze âld-Warkumer is skreaun troch Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra Hzn, mei dêryn fansels in protte foto’s fan syn skilderwurk . Tagelyk mei de presintaasje fan dit boek binne der op in fjirtjin tal plakken yn Warkum skilderwurken fan Klaas Werumeus Buning ophongen. De iepening fan dizze eksposysje fynt tagelyk plak. Jo bin fan herte wolkom by dit bysûndere barren dat om 17.00 oere begjint.

Organisaasje Uitfestival & Utjowerij DeRyp

Uitnodiging

Op vrijdag 9 september aanstaande vindt in de bovenzaal van de Klameare te Workum de presentatie plaats van het boek No sa van kunstenaar Klaas Werumeus Buning. Het boek van deze oud-Workumer is geschreven door Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra Hzn. met daarin ook de nodige afbeeldingen
van het schilderwerk van Buning. Tegelijk met de presentatie van dit boek is er de opening van een expositie van schilderijen van Klaas Werumeus Buning die op een veertien tal locaties in de stad te bezichtigen zijn. Deze expositie begint op 10 september (Uitfestival Südwest Fryslân) en loopt door tot en met veekeuringsdag (Kokedei) 2022. U bent van harte welkom bij deze bijzondere gebeurtenis op 9 september die om 17.00 uur begint.

Organisatie Uitfestival & Utjouwerij DeRyp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *