Terug naar Producten

Ids de Roos – Ska(r)l. Ferhalen út myn lytse Súdwesthoeke – útferkocht

Ids de Roos (1954) is berne yn Skarl, al sizze de minsken dêr Skal. Hy ferliet it doarpke doe ‘t er achtien wie, mar hat Skarl noait helendal loslitte kinnen. In soad dingen steane him noch helder foar de geast: de feekeapman, in skoalmaat dy’t wilsterflapper wurde moast, it ferhaal fan syn heit oer de koppige fiskerman Sjouke Bot en in soad doarpstypes lykas kleanmakker Klaas Snider of turfskipper Jabik Minses. De Roos bringt dat alles ta libben yn in tal ferhalen. Foto’s stypje de tige lêsbare ferhalen, dy’t foar it grutste part earder ferskynd binne yn de Warnser Poarte, de doarpskrante.

 

UTFERKOCHT

 

Mear ynformaasje oer Ska(r)l. Ferhalen út myn lytse Súdwesthoeke

Categorie:

Extra informatie

Auteur

Ids de Roos

Druk

1e druk

ISBN

978-90-832694-0-5

Pagina's

84