Terug naar Boeken

Eeltsje Hettinga – Te pearde/ Te peerde – útferkocht

Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurk as Dichter fan Fryslân (2017-2019). De provinsje Fryslân stelde de laureaat yn de gelegenheid om in seleksje út eigen wurk meitsje te litten. Skriuwster Elske Schotanus stalde de twatalige blomlêzing Te pearde–Te peerde gear, soarge foar de oersettingen en skreau der in ynliedend essay by.

 

Meer informatie over Te pearde – Te peerde

 

Categorie:

Extra informatie

Auteur

Eeltsje Hettinga

Druk

1e druk

ISBN

978-90-832694-3-6

Pagina's

67

Taal

Frysk en Nederlands

Verschenen

14-04-2023