Boekpresintaasje/Boekpresentatie: De 13 fan Obbe Sjutsje

café ‘De Freonskip’ in Blauwhuis

Op 12 maaie oansteande (Âlde Maaie) ferskynt by útjouwerij DeRyp te Warkum in boek dat him benammen ôfspilet yn en ûnder Blauhús, yn it bysûnder yn de boerestreek dy ‘t Sânfirderryp neamd wurdt. It boek mei de titel ‘ De … Vervolgd

Presentatie ‘Brânburren 18’

Op zaterdag 30 juli a.s. is de presentatie van het boekje BRÂNBURREN 18 in de protestantse kerk, Brânburren 18 in It Heidenskip. U bent van harte welkom bij deze bijzondere gebeurtenis die om 11.00 uur begint. Agenda presentatie: – opening … Vervolgd

Gratis

Presintaasje boek oer skilder Klaas Werumeus Buning

Klameare, Warkum Merk 1, Workum

Presintaasjeboek + iepening útstalling wurk fan Klaas Werumeus Buning   Op freed 9 septimber om 17.00 ûre is yn de Klameare te Warkum de presintaasje fan it boek No sa fan en oer skilder Klaas Werumeus Buning yn de Klameare … Vervolgd

Presintaasje twatalige blomlêzing Eeltsje Hettinga

De Freonskip Vitusdyk 15, Blauhús

Blomlêzing te pearde/te peerde   Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurk as Dichter fan Fryslân (2017-2019). De provinsje Fryslân stelde de laureaat yn de gelegenheid om in seleksje út eigen wurk meitsje te … Vervolgd

Presintaasje twatalige blomlêzing Eeltsje Hettinga

Tresoar Boterhoek 1, Leeuwarden

Blomlêzing te pearde/te peerde   Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurk as Dichter fan Fryslân (2017-2019). De provinsje Fryslân stelde de laureaat yn de gelegenheid om in seleksje út eigen wurk meitsje te … Vervolgd

Boekpresintaasje De Winskhoed fan Fortunatus

Tsjerkebuorren 12A, Spannum Tskerkebuorren 12A, Spannum

Foar it earst ferskynt de ferhalesyklus De Winskhoed fan Fortunatus fan Waling Dykstra (1821-1914) yn boekfoarm. Abe de Vries, gastûndersiker by de Fryske Akademy, brocht de ferhalen yn in justjes modernisearre Fryske stavering byinoar en fersoarge ek de oersetting nei it Nederlânsk … Vervolgd