Laatste afgelopen Evenementen

Presintaasje twa nije dichtbondels yn Snits

Op tiisdeitejûn 7 novimber by boekhannel Van der Velde yn Snits presintearje Utjouwerij DeRyp en dichter/oersetter Abe de Vries twa nije útjeften: Bloedprikke – de 11e dichtbondel van Abe de Vries en Do, lêste rebel! / Jij, laatste rebel! – in twatalige kar … Vervolgd

Presintaasje ‘Naar gelang het Noorden’

Provinsjehûs Ljouwert

  Yn dit lytse boek wurdt in skets jûn fan it wurk fan tsien renommearre Fryske dichters. It boek is gearstald troch in wurkgroep fan fiif leden fan it Skriuwersbûn en troch dizze wurkgroep ûndertusken oanbean oan bestjoer en sjuery … Vervolgd

Boekpresintaasje De Winskhoed fan Fortunatus

Tsjerkebuorren 12A, Spannum Tskerkebuorren 12A, Spannum

Foar it earst ferskynt de ferhalesyklus De Winskhoed fan Fortunatus fan Waling Dykstra (1821-1914) yn boekfoarm. Abe de Vries, gastûndersiker by de Fryske Akademy, brocht de ferhalen yn in justjes modernisearre Fryske stavering byinoar en fersoarge ek de oersetting nei it Nederlânsk … Vervolgd