Laatste afgelopen Evenementen

Boekpresintaasje De Winskhoed fan Fortunatus

Tsjerkebuorren 12A, Spannum Tskerkebuorren 12A, Spannum

Foar it earst ferskynt de ferhalesyklus De Winskhoed fan Fortunatus fan Waling Dykstra (1821-1914) yn boekfoarm. Abe de Vries, gastûndersiker by de Fryske Akademy, brocht de ferhalen yn in justjes modernisearre Fryske stavering byinoar en fersoarge ek de oersetting nei it Nederlânsk … Vervolgd