Terug naar Boeken

It libben fan Freark fan Hallum – útferkocht

Freark fan Hallum beskriuwt it libben fan earwearde pater Frederik van Hallum (1125-1175)  de stichter en de earste abt fan it kleaster Mariëngaarde, de tún fan de Hillige Maria, sa’t er it kleaster neamde by de stichting yn 1163. Freark wie der abt fan 1163 oan’t 1175. Freark fan Hallum, oarspronklik yn it Latyn skreaun troch kanunnik Sibrandus Leo (1528-1583) is streekrjocht fan it Latyn oersetten yn it Frysk troch Klaas Bruinsma (1931-2018). Klaas Bruinsma hat mear as 30 titels oersetten út ferskate talen sa as it Gryksks, Latyn, Midflaamsk, Spaansk, mar ek Midnederlânsk nei it Frysk wêrûnder de trije trageedzjes fan Sofoklês wêrmei hy yn 1993 de Obe Postmapriis wûn. Yn 2007 ûntfong Bruinsma de Sulveren Anjer fan it lanlik Prins Bernardfonds.

 

Mear ynformaasje oer It libben fan Freark fan Hallum

 

 

Categorie:

Extra informatie

Auteur

Klaas Bruinsma, oerset út it Latyn

Druk

1e druk

Formaat

24×15,5

ISBN

978-90-815818-9-9

Pagina's

71 siden

Taal

Frysk

Verschenen

juli 2018