Yn de Leeuwarder Courant fan 11 desimber 2020 stean twa siden (s. 8 en 9) mei in ynterview mei Abe de Vries. Oer syn noed oer de Fryske taal en fansels oer de twa boeken dy’t Utjouwerij DeRyp dizze moanne yn it ljocht joech.