Yn it sfearfolle atelier fan Frisian Restorers yn Ljouwert presentearre Utjouwerij DeRyp op 1 oktober 2021 de earste Fryske dichtbondel fan Erik Betten: Palimpsest. In palimpsest is yn de argeology en boekwittenskip in stikje perkamint dat opnij brûkt is. De oarspronklike tekst waard fan it perkamint ôfskraapt sadat der in nije tekst op skreaun wurde koe. It titelfers fan dizze bondel begjint dan ek mei de rigels:

Ik ha dit earder skreaun, wer wiske,
skrast yn lagen.

Op in fraach oft it Frysk foar him oars skriuwt as it Nederlânsk, joech Betten as antwurd: “Ja, folslein oars. De beheining fan it brûken fan in tredde taal bringt tagelyk in fertraging dy’t my djipper yn it fers lûkt, nei in wurd- en klanknivo dat hiel ferrassende resultaten opsmyt. It skriuwen wurdt sa in geweldich aventoer.”

Yn it Friesch Dagblad stie yn de wike nei it ferskinen fan Palimpsest in ynterview fan Abe de Vries mei Erik Betten. It Frysk is net syn memmetaal, mar dy hat er eins ek net: “Mei in dôve heit en in healdôve mem, de ien út ’e Stellingwerven, de oar út Grins, en mei in jonkheid yn it Ljouwerter Aldlân krige er fan alles mei: gebeartetaal, Nederlânsk, Stedsfrysk, en letter, nei in kursus, ek geef Frysk.” Mei troch syn thússitewaasje hat er altyd tige niget hân oan taal. Doe’t er foar it friesch Dagblad begûn te skriuwen, hearde it Frysk der ek by en hat er in kursus Frysk dien.

Betten hie altyt al it gefoel dat er skriuwe woe: “Ik haw in oanstriid om dingen te fangen yn wurden.” Dat er de Fryske taal keas foar syn gedichten, komt ek om’t er it Frysk mei syn twa- en trijelûden moaier klinke fynt as it Nederlânsk. En hy moar der mear oer neitinke: “Yn it Frysk moat ik elke sin feroverje. Dat twingt ta fertraging, ta ekstra konsintraasje.” En oer de gedichten yn Palimpsest seit Betten: “Der sitte ferskate tema’s yn, dy’t ûnderling in relaasje oangean. Yn hast alle gedichten giet it oer kommunikaasje oan ’e iene, en ôfstân, stilte, oan ’e oare kant. Wêr hearst by, hoe wurdt dat bepaald, wat makket datst dysels sjochst as part fan in groep? It komt der op del: taal is yn prinsipe the next best thing , in better ynstrumint ha wy net om ús ferbûn te fielen mei de wrâld en de minsken om ús hinne.”

Guon gedichten út Palimpsest ha earder stien op ferskate plakken. Sa stie it titelgedicht ‘Palimpsest’ earder op de webside fan Frysk Dichterskollektyf Rixt. It gedicht ‘Aldlân’ stie al yn 2017 op de webside fan it literêr tiidskrift Fers 2 (3.10, 21 maaie 2017) en it gedicht ‘Núnderpaad’ op Fers2, nû. 5.17, 3 novimber 2019. De gedichten ‘Ut de hichte’ en ‘Fatum’ waarden dit jier publisearre op Fers 2 (nû. 7.3, 30 maaie 2021).

De foarmjouwing en it omslachûntwerp fan Palimpsest binne fan Ankemarije Dam út Eelde en it printwurk is fersoarge troch Grafische Groep Van der Eems yn Easterein. De bondel koe publisearre wurde tanksij subsydzje fan it Nederlands Letterenfonds, de Provinsje Fryslân en de Douwe Kalma Stifting.

Bestel Palimpsest fan Erik Betten